stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate/ paşapoarte simple  - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

 

 

stare civilă

 

 

 

Acte necesare pentru înregistrarea căsătoriei - extras (conform metodologiei de aplicare a
Legii nr. 119 din 16.10.1996 cu privire la actele de stare civilă):

   
  ART. 38
   (1) Declaraţia de căsătorie, care face parte din dosarul prevăzut în anexa nr. 16, se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă al unuia dintre ei.
   (2) Dacă ambii viitori soţi sunt cetăţeni străini sau cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, declaraţia de căsătorie se poate face la primăria localităţii în care aceştia se află temporar.
   (3) În cazul în care unul dintre viitorii soţi nu se află în localitatea unde urmează a se încheia căsătoria, el poate face declaraţia de căsătorie la primăria localităţii de domiciliu sau de reşedinţă, care o va transmite, în termen de 48 de ore, la primăria localităţii unde urmează a se încheia căsătoria.
   ART.39
   (1) O dată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
   a) actele de identitate, în original şi copie xerox;
   b) certificatele de naştere, în original şi în copie;
   c) certificatele medicale prenupţiale.
   Certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii până la data încheierii căsătoriei şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători;
   d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:
   - certificatul de deces al fostului soţ, în original şi copie xerox, după caz;
   - certificatul de despărţenie sau de divorţ (eliberat în perioada anilor 1951 - 1960);
   - certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;
   - sentinţa civilă de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă, după caz; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare.
   (2) Ofiţerul de stare civilă este obligat să confrunte datele înscrise în declaraţie cu actele prezentate, iar semnarea declaraţiei se face în prezenta sa.
   ART. 40
   Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:
   a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 17);
    b) încuviinţarea primarului sau a comandantului navei pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate (anexa nr. 18);
    c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean sau a primarului general al municipiului Bucureşti, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de vârstă, rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei (anexa nr. 19);
    d) dovadă eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei în România, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 119/1996, coroborate cu art. 18 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, cu excepţia cetăţenilor statelor cu care România a încheiat tratate, convenţii sau acorduri de asistenţă juridică, ce pot prezenta documente eliberate de autorităţile competente din ţările respective;
    e) declaraţia dată pe propria răspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România, în cazul în care dovada prevăzută la lit. d) nu poate fi obţinută întrucât statul respectiv nu are misiune diplomatică sau oficiu consular acreditat în România. Pentru apatrizi, legea naţională este legea statului în care îşi au domiciliul sau, în lipsă, reşedinţa;
    f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuţi (anexa nr. 20);
    g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.
    ART. 41
    (1) O dată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit dispoziţiilor Codului familiei.
    (2) Dacă înţelegerea referitoare la numele de familie a intervenit după depunerea declaraţiei, dar înainte de a se încheia căsătoria, această înţelegere se consemnează într-o declaraţie scrisă, separat, care se anexează la declaraţia iniţială.
    ART. 42
    (1) Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.
    (2) În cazul prevăzut de art. 38 alin. (3), termenul de 10 zile se socoteşte de la data când s-a primit declaraţia la primăria unde urmează a se încheia căsătoria.
    (3) După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale. În cazul expirării termenului de valabilitate a acestora, viitorii soţi sunt obligaţi să depună noi certificate medicale referitoare la starea sănătăţii lor.
    ART. 43
    (1) Oficierea căsătoriei se face în limba română, de către ofiţerul de stare civilă, într-o încăpere corespunzător amenajată, având o ţinută vestimentară adecvată caracterului solemn al acestui act.
    (2) La oficierea căsătoriei, ofiţerul de stare civilă este obligat să poarte eşarfa, în culorile drapelului naţional român, aşezată pe umărul stâng, cu banda albastră în sus.
    ART. 44
    (1) După luarea consimţământului viitorilor soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi, le citeşte dispoziţiile Codului familiei referitoare la drepturile şi îndatoririle soţilor şi întocmeşte, de îndată, actul de căsătorie.
    (2) Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, şi de către ofiţerul de stare civilă.
    (3) În rubrica "în temeiul consimţământului exprimat personal de fiecare dintre viitorii soţi, noi ................................, ofiţer de stare civilă, am încheiat prezentul act de căsătorie", se înscrie numele celui care a oficiat căsătoria.
    ART. 45
    (1) Ofiţerul de stare civilă nu poate încheia căsătoria dacă constată că nu sunt îndeplinite cerinţele legii.
    (2) Refuzul său se consemnează într-un proces-verbal, motivat, întocmit în două exemplare, din care unul se înmânează celor care voiau să se căsătorească (anexa nr. 21).
    ART. 46
    (1) După încheierea căsătoriei, în actul de identitate al soţului care prin căsătorie îşi schimbă numele de familie se aplică ştampila cu următorul conţinut: "Schimbat numele din ........................ în ..............., prin căsătorie. Actul de identitate va fi preschimbat până la ..............".
    (2) În situaţia persoanelor deţinătoare de cărţi de identitate informatizate, ofiţerul de stare civilă va invalida cartea de identitate a soţului care îşi schimbă numele de familie prin căsătorie. Invalidarea se face prin perforarea spaţiului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.
    (3) Textul menţionat la alin. (1) se înscrie şi în carnetele de identitate, legitimaţiile provizorii şi paşapoartele eliberate de autorităţile române.
 

 

 

Acte necesare pentru încheierea căsătoriei cu un cetăţean străin:

   
  Cetăţeanul străin trebuie să prezinte următoarele acte:
- paşaportul şi actul de identitate, original şi copie xerox;
- certificatul de naştere, cu apostilă, în original şi copie xerox;
- traducerea certificatului de naştere (cu apostilă) şi legalizată la notarul public din România;
- sentinţa de divorţ (cu apostilă), tradusă şi legalizată la notarul public (după caz);
- certificatul de deces (cu apostilă), tradus şi legalizat la notarul public din România (după caz;
- dovada eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţării al cărei cetăţean este din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond cerute de legislaţia naţională pentru încheierea căsătoriei în România;
- certificatul medical prenupţial.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii