stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate/ paşapoarte simple  - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

 

 

stare civilă

 

 

 

Acte necesare pentru înregistrarea decesului - extras (conform metodologiei de aplicare unitară a Legii nr. 119 din 16.10.1996 cu privire la actele de stare civilă):

   
  ART. 47
     (1) Actul de deces se întocmeşte la primăria municipiului, sectorului municipiului Bucureşti, oraşului ori comunei în a cărei rază teritorială s-a produs decesul.
     (2) Declaraţia de deces se face, verbal, în termen de 3 zile de la data încetării din viaţă a persoanei, de către persoanele prevăzute de lege. În acest termen se cuprinde atât ziua în care s-a produs decesul, cât şi ziua în care se face declaraţia.
     ART. 48
     (1) O dată cu declaraţia de deces, declarantul va depune următoarele acte:
     a) certificatul medical constatator al decesului, întocmit şi semnat de medicul sau cadrul mediu sanitar care a făcut constatarea, în care trebuie consemnată cauza decesului, fără prescurtări;
     b) actul de identitate al celui decedat;
     c) certificatul de naştere al decedatului, în original;
     d) certificatul de căsătorie al decedatului, în original;
     e) aprobarea Parchetului sau a organului de poliţie, în caz de moarte violentă;
     f) livretul militar sau adeverinţa de recrutare, după caz, pentru persoanele supuse obligaţiilor militare.
     g) cartea de identitate (buletinul de identitate) al declarantului.
     (2) În cazurile în care declarantul nu poate prezenta actele prevăzute la lit. b) şi c), va declara, în scris, motivul neprezentării acestora şi datele de stare civilă ale decedatului.
     Declaraţia se înaintează autorităţilor prevăzute la art. 50.
     ART. 49
     (1) Ofiţerul de stare civilă este obligat să reţină actul de identitate al celui decedat şi să aplice, pe pag. 1, ştampila cu următorul conţinut: DECEDAT, Act nr. ....... /anul ......, luna ............., ziua .......... , înregistrat la Primăria ........................ , judeţul ................".
     (2) Cărţile de identitate informatizate se reţin şi se înaintează autorităţilor prevăzute la art. 50.
     ART. 50
     (1) Până la data de 5 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat decesul, ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită, pe bază de borderou, actele de identitate la formaţiunea de evidenţă a populaţiei la care este arondată localitatea (anexa nr. 22), iar documentele militare la centrul militar judeţean ori al sectorului municipiului Bucureşti (anexa nr. 23).
     (2) În cazul încetării din viaţă a unui străin, paşaportul, carnetul de identitate sau legitimaţia provizorie se înaintează, de îndată, cu adresă, serviciului judeţean de paşapoarte ori al municipiului Bucureşti, împreună cu un extras de pe actul de deces.
     (3) Dacă nu se depun aceste acte, se înaintează numai extrasul de pe actul de deces, împreună cu declaraţia motivată a declarantului.
     ART. 51
     În actul de deces, la rubrica "cauza decesului fiind ...................", se va înscrie cauza prevăzută la lit. c) şi d) din certificatul medical constatator al decesului.
     ART. 52
     Dacă declarantul nu cunoaşte toate datele necesare completării rubricilor din actul de deces şi acestea nu rezultă din actul de identitate sau din certificatele de stare civilă prezentate ori din registrele de stare civilă aflate în păstrarea primăriei la care se face înregistrarea decesului, se vor înscrie în act numai datele care se declară.
     ART. 53
     (1) Când decesul se datorează unei sinucideri, unui accident sau altor cauze violente, precum şi în cazul găsirii unui cadavru, declaraţia se face în termen de 48 de ore, socotit din momentul decesului sau al găsirii cadavrului.
     (2) În astfel de cazuri, înregistrarea se face pe baza certificatului medical constatator al decesului şi a dovezii eliberate de poliţie sau de parchet, din care să rezulte că una dintre aceste autorităţi a fost sesizată despre deces (anexa nr.24).
     (3) În cazul în care decesul nu a fost declarat şi înregistrat în termenele legale, întocmirea actului de deces se face numai cu aprobarea parchetului.
     ART. 54
     (1) Întocmirea actului de deces privind un cadavru găsit se face la primăria localităţii în raza căreia a fost găsit, în baza documentelor prevăzute la art. 53 şi a procesului-verbal întocmit de medic, ce va cuprinde vârsta, sexul, locul unde a fost găsit cadavrul, data şi cauza decesului.
     (2) Pe marginea actului de deces se face următoarea menţiune: "Cadavru neidentificat.
     Înscrierea s-a făcut în baza dovezii eliberate de ............., cu nr. .......... din ......................".
     (3) Dacă, ulterior, parchetul sau poliţia stabileşte identitatea cadavrului, pe baza comunicării făcute de acestea, datele se înscriu, prin menţiune, pe actul respectiv. Menţiunea se comunică primăriei care are în păstrare actul de naştere, formaţiunii locale de evidenţă a populaţiei şi, după caz, centrului militar.
     ART. 55
     (1) Ofiţerul de stare civilă care înregistrează un act de deces este obligat să comunice acest fapt primăriei localităţii unde se păstrează actul de naştere, exemplarul I, al celui decedat.
     (2) După efectuarea menţiunii de deces în exemplarul I al registrelor de naştere, ofiţerul de stare civilă este obligat să trimită comunicarea de menţiune la consiliul judeţean, pentru operarea în exemplarul II şi, dacă este cazul, la primăria unde s-a înregistrat căsătoria, iar aceasta, la rândul său, la locul de naştere al soţului rămas în viaţă.
     ART. 56
     (1) După întocmirea actului de deces, ofiţerul de stare civilă eliberează declarantului o adeverinţă de înhumare sau incinerare a cadavrului (anexa nr. 25), făcând menţiune despre aceasta pe verso certificatului constatator al decesului.
     (2) Înhumarea sau incinerarea cadavrului unui cetăţean român, de origine română sau originar din România, al cărui deces s-a produs în străinătate, se face pe baza adeverinţei eliberate de primăria în a cărei raza administrativ-teritorială urmează să se facă înhumarea sau incinerarea.
     (3) Când decesul cetăţeanului român s-a înregistrat la autorităţile locale din străinătate sau la misiunea diplomatică ori oficiul consular de carieră al României, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera pe baza certificatului de deces întocmit de una dintre aceste autorităţi.
     (4) Dacă decesul unui cetăţean român s-a produs pe o aeronavă aflată în afara teritoriului României sau pe o navă aflată în afara apelor teritoriale române, iar cadavrul este transportat în ţară, eliberarea adeverinţei de înhumare sau de incinerare se face pe baza dovezii eliberate de comandantul navei sau aeronavei, potrivit art. 60 alin. (3).
     (5) Când nu a fost eliberat un certificat de deces sau decesul nu a fost înregistrat, adeverinţa de înhumare sau de incinerare se va elibera cu aprobarea parchetului.
     ART. 57
     (1) În actul de deces întocmit ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile declarative de moarte, se înscriu datele de stare civilă şi data decesului, aşa cum rezultă din această hotărâre.
     (2) Întocmirea actului de deces, în acest caz, se face la primăria competentă, potrivit art. 41 din Legea nr.119/1996.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii