stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Română

              

 

Primăria municipiului câmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, România

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 06-feb.-2009
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2009 - Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Centrul de Informare al Cetăţeanului C.I.C.

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

acte necesare pentru diverse solicitări

 

 Sistemul Electronic National
Sistemul Electronic Naţional

 

 

cărţi de identitate/ paşapoarte simple  - Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor

 

 

stare civilă

 

 

 

Acte necesare pentru înregistrarea naşterii - extras (conform metodologiei de aplicare a Legii nr. 119 din 16.10.1996 cu privire la actele de stare civilă):

   
  ART. 28
   (1) Înregistrarea naşterii se face la primăria municipiului, sectorului din municipiul Bucureşti, oraşului sau comunei în care s-a produs.
   (2) În registrul de naşteri se (3) Înregistrarea gemenilor se face prin întocmirea actului de naştere, separat, pentru fiecare copil. În acelaşi mod se procedează şi în cazul gemenilor siamezi.
   ART. 29
   Termenul pentru declararea şi înregistrarea naşterii copilului este de:
   a) 15 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;
   b) 3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;
   c) 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului de 15 zile.
   ART. 30
   (1) Înregistrarea naşterii copilului se face pe baza declaraţiei verbale, prezentându-se următoarele documente:
   - certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;
   - certificatul de naştere şi actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;
   - certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, dacă sunt căsătoriţi.
   (2) Actele de identitate ale părinţilor şi al declarantului, după caz, precum şi certificatele de stare civilă se restituie imediat după confruntarea datelor.
   (3) În cazul în care părinţii au nume de familie diferit sau există neconcordanţă între prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii şi declaraţia verbală a declarantului, înregistrarea naşterii se face pe baza declaraţiei scrise, semnată de ambii părinţi, din care să rezulte numele de familie şi prenumele copilului.
   (4) Dacă părinţii nu se înţeleg cu privire la numele de familie şi prenumele copilului, va decide primarul localităţii unde se înregistrează naşterea, prin dispoziţie. La fel se procedează şi în cazul în care ofiţerul de stare civilă a refuzat înscrierea prenumelui, în baza art. 18 alin. (2) din Legea nr. 119/1996, iar părinţii nu vor să opteze pentru un alt prenume.
   ART. 31
   (1) Când declaraţia a fost făcută după expirarea termenelor prevăzute de lege, dar înăuntrul unui an de la data naşterii, înregistrarea naşterii se face cu aprobarea primarului, respectiv a şefului misiunii diplomatice sau oficiului consular de carieră al României, dată pe declaraţia scrisă. În cuprinsul declaraţiei se va menţiona motivul întârzierii.
   (2) Dacă declaraţia a fost făcută după trecerea unui an de la data naşterii, actul de naştere se întocmeşte în baza hotărârii judecătoreşti, definitive şi irevocabile, privind încuviinţarea înregistrării tardive, care trebuie să conţină toate datele necesare înregistrării.
   ART. 32
   (1) Dispoziţiile art. 29 - 31 sunt aplicabile în mod corespunzător şi în cazul în care naşterea unui cetăţean român s-a produs în străinătate, dar nu a fost înregistrată ori a fost înregistrată cu date nereale, iar declaraţia de naştere se face în ţară.
   (2) Întocmirea actului de naştere urmează a fi făcută la primăria în raza căreia au domiciliul părinţii, pe baza documentelor depuse şi a declaraţiilor, după ce Direcţia de evidenţă a populaţiei din Ministerul de Interne verifică, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, dacă naşterea nu a fost înregistrată în străinătate.
   (3) Dacă se stabileşte că naşterea a fost înregistrată corect în străinătate, se va urma procedura prevăzută pentru transcrierea certificatelor procurate din străinătate.
   (4) Hotărârea judecătorească prin care s-a încuviinţat înregistrarea tardivă a naşterii produse în străinătate, rămasă definitivă şi irevocabilă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 119/1996, se înregistrează la primăria locului de domiciliu al părinţilor copilului.
   ART. 33
   (1) Întocmirea actului de naştere pentru copilul găsit sau abandonat de mamă în unităţi sanitare se face, în termen de 30 de zile, pe baza următoarelor documente:
   a) în cazul copilului găsit:
   - declaraţia scrisă a persoanei care l-a găsit ori referatul reprezentantului autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost găsit copilul;
   - procesul-verbal întocmit de poliţie, medic şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei. Procesul-verbal se va înregistra la primărie şi va cuprinde:
   - anul, luna şi ziua când a fost găsit copilul;
   - sexul copilului;
   - locul şi împrejurările în care a fost găsit copilul;
   - numele de familie, prenumele şi domiciliul persoanei care l-a găsit şi al martorilor (atunci când sunt);
   - denumirea şi adresa instituţiei sau numele persoanei căreia i-a fost încredinţat copilul;
   - vârsta copilului găsit, stabilită de medic prin indicarea obligatorie a anului, lunii şi zilei de naştere, chiar dacă acestea sunt aproximative;
   - rezultatul primelor cercetări efectuate de poliţie pentru identificarea părinţilor.
   b) în cazul copilului abandonat în spital:
   - referatul reprezentantului autorităţii tutelare din cadrul primăriei în raza căreia a fost abandonat copilul;
   - certificatul medical constatator al naşterii;
   - procesul-verbal încheiat de poliţie, conducătorul unităţii sanitare şi reprezentantul autorităţii tutelare din cadrul primăriei, care va avea acelaşi cuprins ca şi cel încheiat în cazul copilului găsit.
   (2) Actul de naştere se completează numai la rubricile referitoare la copil, cele referitoare la părinţi rămânând necompletate şi, respectiv, cu datele care rezultă din certificatul medical constatator al naşterii ori cu cele stabilite de organele de poliţie, după caz.
   (3) La rubrica "menţiuni" se scrie: "actul a fost întocmit în baza procesului-verbal nr. ....... din ......., din care rezultă că a fost găsit de/abandonat la ....................., cu domiciliul/sediul în ....... str. ............. nr. ......... şi încredinţat ...........................". Dacă, ulterior, au fost identificaţi părinţii ori copilul este recunoscut de mamă, primăria localităţii unde a fost înregistrată naşterea, în poziţia de "copil găsit" sau "abandonat", va cere instanţei judecătoreşti anularea actului de naştere. După anularea actului, se face o nouă înregistrare la primăria localităţii unde s-a născut copilul. Dacă mama copilului declară că a fost înregistrată naşterea şi dovedeşte acest fapt, nu se mai întocmeşte un nou act de naştere.
   ART. 34
   În cazurile prevăzute la art. 33 alin. (1), dacă nu se cunosc numele de familie şi prenumele copilului, acestea se stabilesc prin dispoziţia primarului localităţii unde se înregistrează naşterea (anexa nr. 15).
   ART. 35
   (1) Dacă mama declară că nu este căsătorită, şi aceasta rezultă din actul de identitate, copilul se înregistrează cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la "tată" nu se completează.
   (2) Când mama declară că este căsătorită, dar nu poate prezenta certificatul de căsătorie, va da o declaraţie scrisă în acest sens, iar înregistrarea naşterii se face numai după ce s-au stabilit datele referitoare la soţ, prin solicitarea unui extras de pe actul de căsătorie. Dacă este necesar, se va cere poliţiei locale să facă această identificare.
   (3) La fel se procedează şi în cazul în care declaraţia este făcută de o altă persoană.
   ART. 36
   (1) În situaţia în care copilul născut viu a decedat şi naşterea nu a fost înregistrată, se înregistrează mai întâi naşterea şi apoi decesul.
   (2) În cazul în care ofiţerul de stare civilă care înregistrează decesul nu are competenţă teritorială şi pentru întocmirea actului de naştere va trimite primăriei locului de naştere declaraţia motivată a persoanei care a solicitat înregistrarea decesului, împreună cu certificatul medical constatator al naşterii, şi va comunica datele referitoare la deces, pentru înscrierea menţiunii.
   (3) Întocmirea actului de naştere se face cu aprobarea primarului, iar, la cerere, se eliberează certificat de naştere cu menţiunea de deces.
   ART. 37
   Pentru copilul născut mort se întocmeşte numai actul de naştere. În acest caz, nu se completează rubricile privind "prenumele" şi "cetăţenia", iar în rubrica "din care rezultă că s-a născut un copil ............." se înscrie cuvântul "mort". În baza actului, se eliberează, la cerere, o dovadă cu privire la înregistrarea făcută ori un certificat de naştere cu menţiunea COPIL NĂSCUT MORT.
 

 

   Pentru detalii ori informaţii suplimentare puteţi consulta:
- pagina Direcţiei Generale de Paşapoarte la adresa www.pasapoarte.mai.gov.ro.
- pagina Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor la adresa www.evidentapersoanelor.ro

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Întâlniri  Bucovinene"

Târgul Lăptarilor
Serbările Zăpezii