stema Campulung Moldovenesc

stema Romaniei

Prima pagină Harta municipiului Harta site Album foto Forum Carte de oaspeţi Contact

RO Romānă

              

 

Primăria municipiului cāmpulung moldovenesc

Str. 22 Decembrie nr.2, cod 725100, judeţul Suceava, Romānia

Tel.: 0230-314425

e-mail:  primaria@campulungmoldovenesc.ro

Fax: 0230-314725

Internet:       www.campulungmoldovenesc.ro

 

Data ultimei actualizări a paginii: 13-Jan-2015
Data lansării acestui site: 01 iunie 2006
Copyright©2003-2015 - Primăria Municipiului Cāmpulung Moldovenesc. Toate drepturile rezervate.

 

 

 

relaţii cu publicul

Program de audienţe
Program cu publicul
Formulare on-line
Acte necesare pentru diverse solicitări
Taxe şi impozite locale
Legislaţie

Primăria

Conducerea instituţiei

Atribuţii conducere
Organigrama
Regulament de organizare şi funcţionare R.O.F.
Structura organizatorică
Unităţi subordonate
Declaraţii de avere
Declaraţii de interese
Proiecte şi strategii
Curierul Primăriei
Anunţuri achiziţii publice
Anunţuri concursuri

Primaria Municipiului Campulung Moldovenesc

Telefonul cetăţeanului

telefon

0230-312528

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

componenţa consiliului local al
municipiului cāmpulung moldovenesc
mandatul 2012-2016

 

 

   

Nr. crt.

Numele şi prenumele consilierului local

Apartenenţa politică Hotărārea de validare a mandatului
1.

Berentan Corneliu-Petru

Berenţan Corneliu-Petru P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
2.

Burduhos Victor

Burduhos Victor P.D.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 87 din 26 iulie 2012.
3.

Chirodea Gavril

Chirodea Gavril P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
4.

Cīrmaci Nicolai

Cīrmaci Nicolai P.S.D. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
5.

 Flutur Cristina-Nicoleta

Flutur Cristina-Nicoleta P.D.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
6.

Giosan Mircea

Giosan Mircea P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
7.

 Giosan Nicolai

Giosan Nicolai P.D.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
8.

 Macovei Virgil

Macovei Virgil

p.R.M.

Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
9.

 Niga Gheorghe

Niga Gheorghe P.D.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
10.

Paziuc Alexandru

Paziuc Alexandru P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
11.

Preutescu Monica-Paraschiva

Preutescu Monica-Paraschiva INDEPENDENT Hotărārea Consiliului Local nr. 64 din 27 iunie 2013.
12.

Robciuc Silviu-Florin

Robciuc Silviu-Florin P.S.D. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
13.

Timiş Eugen-Liviu

Timiş Eugen-Liviu P.R.M. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
14.

Tīmpescul-Piticar Vasile

Tīmpescul-Piticar Vasile p.D.l. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
15.

 Taran Ioan

Ţaran Ioan P.D.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
16.

Varvaroi Vasile-Lucian

Varvaroi Vasile-Lucian P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
17.

Vranău Nicolai

Vranău Nicolai P.N.L. Hotărārea Consiliului Local nr. 81 din 22 iunie 2012.
 
 Consiliul Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc a fost constituit prin Hotărārea Consiliului Local nr. 82 din 22 iunie 2012.
 
 Īncetare mandat 2012-2016
 
Atribuţiile Consiliului Local
 
Extras din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001, a administraţiei publice locale, republicată:
 

 ART. 36
     (1) Consiliul local are iniţiativă şi hotărăşte, īn condiţiile legii, īn toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege īn competenţa altor autorităţi ale administraţiei publice locale sau centrale.
     (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii:
     a) atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes local;
     b) atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului;
     c) atribuţii privind administrarea domeniului public şi privat al comunei, oraşului sau municipiului;
     d) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;
     e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională
pe plan intern şi extern.
     (3) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
     a) aprobă statutul comunei, oraşului sau municipiului, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local;
     b) aprobă, īn condiţiile legii, la propunerea primarului, īnfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local;
     c) exercită, īn numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, īn condiţiile legii.
     (4) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
     a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de īncheiere a exerciţiului bugetar;
     b) aprobă, la propunerea primarului, contractarea şi/sau garantarea īmprumuturilor, precum şi contractarea de datorie publică locală prin emisiuni de titluri de valoare, īn numele unităţii administrativ-teritoriale, īn condiţiile legii;
     c) stabileşte şi aprobă impozitele şi taxele locale, īn condiţiile legii;
     d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, īn condiţiile legii;
     e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale;
     f) asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare implementării şi conformării cu prevederile angajamentelor asumate īn procesul de integrare europeană īn domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.
     (5) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
     a) hotărăşte darea īn administrare, concesionarea sau īnchirierea bunurilor proprietate publică a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, precum şi a serviciilor publice de interes local, īn condiţiile legii;
     b) hotărăşte vānzarea, concesionarea sau īnchirierea bunurilor proprietate privată a comunei, oraşului sau municipiului, după caz, īn condiţiile legii;
     c) avizează sau aprobă, īn condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor;
     d) atribuie sau schimbă, īn condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local.
     (6) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
     a) asigură, potrivit competenţelor sale şi īn condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
     1. educaţia;
     2. serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vārstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate īn nevoie socială;
     3. sănătatea;
     4. cultura;
     5. tineretul;
     6. sportul;
     7. ordinea publică;
     8. situaţiile de urgenţă;
     9. protecţia şi refacerea mediului;
     10. conservarea, restaurarea şi punerea īn valoare a monumentelor istorice şi de arhitectură, a parcurilor, grădinilor publice şi rezervaţiilor naturale;
     11. dezvoltarea urbană;
     12. evidenţa persoanelor;
     13. podurile şi drumurile publice;
     14. serviciile comunitare de utilitate publică: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public şi transport public local, după caz;
     15. serviciile de urgenţă de tip salvamont, salvamar şi de prim ajutor;
     16. activităţile de administraţie social-comunitară;
     17. locuinţele sociale şi celelalte unităţi locative aflate īn proprietatea unităţii administrativ-teritoriale sau īn administrarea sa;
     18. punerea īn valoare, īn interesul comunităţii locale, a resurselor naturale de pe raza unităţii administrativ-teritoriale;
     19. alte servicii publice stabilite prin lege;
     b) hotărăşte acordarea unor sporuri şi altor facilităţi, potrivit legii, personalului sanitar şi didactic;
     c) sprijină, īn condiţiile legii, activitatea cultelor religioase;
     d) poate solicita informări şi rapoarte de la primar, viceprimar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;
     e) aprobă construirea locuinţelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuinţelor sociale şi a utilităţilor locative aflate īn proprietatea sau īn administrarea sa;
     f) poate solicita informări şi rapoarte specifice de la primar şi de la şefii organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local.
     (7) Īn exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
     a) hotărăşte, īn condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romāne sau străine, īn vederea finanţării şi realizării īn comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;
     b) hotărăşte, īn condiţiile legii, īnfrăţirea comunei, oraşului sau municipiului cu unităţi administrativ-teritoriale din alte ţări;
     c) hotărăşte, īn condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, īn vederea promovării unor interese comune.
     (8) Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romāne sau străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei, oraşului sau municipiului, īn baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc şi condiţiile retragerii titlului conferit.
     (9) Consiliul local īndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege.
     ART. 37
     Persoanele īmputernicite să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale īn societăţi comerciale, regii autonome de interes local, asociaţii de dezvoltare intercomunitară şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotărāre a consiliului local, īn condiţiile legii, respectāndu-se configuraţia politică de la ultimele alegeri locale.

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda culturală

Festivalul Internaţional
de Folclor
"Īntālniri  Bucovinene"

Tārgul Lăptarilor
Drumul Lemnului