ROMÂNIA

JUDEȚUL  SUCEAVA

MUNICIPIUL  CÂMPULUNG  MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 3

din 26 ianuarie 2012

 

cu  privire la stabilirea sumei până la care se anulează  creanțele  datorate bugetului local de persoanele fizice și juridice  pentru anul fiscal 2011

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 26 ianuarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 411/11.01.2012;

- Raportul serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu, înregistrat la nr. 412/11.01.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 178, alin. (1) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală , republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36, alin.(4), lit. c), art.45, alin.(2), lit. c), art.47 și art.49 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

 

Art.1.-(1)Suma până la care se anulează creanțele datorate bugetului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc de persoanele fizice și juridice pentru anul fiscal 2011, se stabilește la 5 lei.

          (2)Se anulează creanțele datorate bugetului local, conform alin.(1), pe fiecare contribuabil, respectiv pe fiecare categorie de venit.

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Rațu Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă