ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

  

HOTĂRÂREA NR. 6

din 26 ianuarie 2012

 

cu privire la prelungirea valabilității unor contracte de închiriere

și a unor contracte de dare în folosință gratuită, pentru spații cu altă destinație decât locuință

 

  

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 661 din 16.01.2012;

- Raportul Compartimentului asociații de proprietari, înregistrat la nr. 662 din 16.01.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Solicitările chiriașilor și locatarilor din spațiile cu altă destinație decât locuințe, înregistrate la nr. 21093 din 16.12.2011, nr. 21010 din 15.12.2011, nr. 21111 din 16.12.2011, nr. 21024 din 15.12.2011, nr. 20549 din 08.12.2011, nr. 21029 din 15.12.2011, nr. 21092 din 16.12.2011, nr. 21025 din 15.12.2011, nr. 20550 din 08.12.2011, nr. 21023 din 15.12.2011, nr. 21059 din 16.12.2011 și nr. 21008 din 15.12.2011;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45, art. 47 și art. 124 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se aprobă prelungirea valabilității contractelor de închiriere, până la data de 31 decembrie 2012, pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, conform anexei nr. 1.

Art.2.-Se aprobă prelungirea valabilității contractelor de dare în folosință gratuită, până la data de 31 decembrie 2012, pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, conform anexei nr. 2.

Art.3.-(1)Se împuternicește Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să verifice, la data prelungirii, aplicarea următoarelor clauze: plata la zi a chiriei la contractele de închiriere și respectarea profilului de activitate stabilit la contractele de închiriere și la contractele de dare în folosință gratuită.

(2)În cazul nerespectării clauzelor prevăzute la alin. (1) se amână încheierea actelor adiționale până la data de 15.02.2012.

(3)În situația în care până la data de 15.02.2012 chiriașii sau locatarii nu se conformează, integral, clauzelor stabilite, se procedează la declanșarea procedurilor de evacuare.

Art.4.-Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Rațu Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă