ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

  

HOTĂRÂREA NR. 7

din 26 ianuarie 2012

 

privind modificarea coloanei nr. 8, numărul curent 1 din tabelul – strada Căprioarei f.n. Câmpulung Moldovenesc al anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului

Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea punerii în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a

unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

 

  

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 325 din 09.01.2012;

- Raportul Serviciului venituri cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc la nr. 326 din 09.01.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b), art. 45 și art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Coloana nr. 8 – Spații de folosință comună (holuri, săli de așteptare, grupuri sanitare) la numărul curent 1 din tabelul strada Căprioarei f.n. Câmpulung Moldovenesc al anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 19/2011 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea punerii în aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, se modifică și va avea următorul cuprins:

„8,73 (cota de 1/2 din hol)”

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Rațu Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă