ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 9

din 26 ianuarie 2012

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției

„Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” și „Capu Satului””

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012;                                                                        

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 903 din 18.01.2012;

- Raportul Compartimentului investiții din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 904 din 18.01.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 908 din 18.01.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 2 alin (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2011.

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45 și art. 47 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E:

 

Art.1.-Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” și „Capu Satului””, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Pe data adoptării prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 40 din 15 mai 2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” și „Capu Satului””, se abrogă.

Art.3.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul investiții din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Rațu Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă