ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11

din 26 ianuarie 2012

 

privind transmiterea în folosință gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului

a terenului în suprafață de 17632 mp, proprietate publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, pe perioada realizării obiectivului de investiție

„Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele "Sâhla", "Obor" și "Capu Satului"”, în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 ianuarie 2012;                                                            

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 911 din 18.01.2012;

- Raportul Compartimentului investiții din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 912 din 18.01.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 913 din 18.01.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 2 alin. (1) și (2) din Normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, aprobate prin  Hotărârea Guvernului nr. 251/2011;

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului a terenului în suprafață de 17632 mp, proprietatea publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, pe perioada realizării obiectivului de investiție „Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” și „Capu Satului””,  în cadrul Programului național de dezvoltare a infrastructurii, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Predarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol de predare-primire încheiat între municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava și Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 251/2011.

Art.3.-După efectuarea recepției la terminarea lucrărilor, Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului predă municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, pe bază de protocol, terenul primit potrivit art. 2 și obiectivul de investiție realizat.

Art.4.-Se împuternicește domnul Gabriel Constantin Șerban, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava să semneze protocolul de predare-primire, în numele și pentru municipiul Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Art.5.-Se împuternicește domnul Gabriel Constantin Șerban, primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava să semneze declarația pe propria răspundere referitoare la faptul că terenul aferent obiectivului de investiție „Extindere și reabilitare rețea de canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc, în zonele „Sâhla”, „Obor” și „Capu Satului”” este liber de orice sarcini și nu se află în litigiu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 251/2011.

Art.6.-Se desemnează domnul Coca Daniel Viorel, inspector Compartiment investiții, pentru a îndeplini, pe perioada derulării contractului de lucrări încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului și executant, atribuțiile prevăzute la art. 5 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 251/2011.

Art.7.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Rațu Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă