ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 15

din 29 februarie 2012

 

privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava,

în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava,

să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

 

Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 februarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 1921 din 02.02.2012;

- Raportul Compartimentului Monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 1922 din 02.02.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresa Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, înregistrată la nr. 1509 din 27.01.2012;

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 14 şi al art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Articol unic. - Se mandatează domnul Niga Gheorghe, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Apă şi Canalizare Suceava pentru alegerea Comisiei de cenzori a Asociaţiei şi semnarea actelor adiţionale de modificare a Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă