ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 18

din 29 februarie 2012

cu privire la alocarea cantităţii de 10 m.c. material lemnos, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;                                                            

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2423 din 09.02.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc  înregistrat la nr. 2424 din 09.02.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea doamnei Tomoiagă Zahara  înregistrată la numărul 2309 din 08.02.2012;

- Procesul-verbal de intervenţie, înregistrat la nr. 18 din 04.02.2010, al detaşamentului Câmpulung Moldovenesc din Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Suceava;

- Nota de constatare înregistrată la numărul 2372 din 09.02.2012;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit a) pct. 8, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă alocarea cantităţii de 10 de metri cubi material lemnos doamnei  Tomoiagă Zahara, ca ajutor de urgenţă pentru refacerea unui imobil afectat de incendiu în data de 04.04.2012.

Art.2.-(1)Exploatarea materialului lemnos alocat potrivit art. 1 urmează procedura stabilită prin normele silvice în vigoare.

(2)Toate cheltuielile de exploatare şi transport se suportă de către beneficiar; lemnul va fi acordat „la cioată”;

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă