ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĆRĀREA NR. 19

din 29 februarie 2012

 

cu privire la acordarea cantităţii de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, pentru realizarea unei protecţii de mal īn zona Izvorul Alb, municipiul Cāmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īntrunit īn şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrată la nr. 2425 din 09.02.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc  īnregistrat la nr. 2426 din 09.02.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a) pct. 8, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.(1)Se aprobă cantitatea de 10 mc material lemnos care se repartizează cu titlu gratuit doamnei Liţu Elena pentru realizarea unei protecţii de mal īn zona Izvorul Alb, municipiul Cāmpulung Moldovenesc.

(2)Exploatarea materialului lemnos se face conform normelor silvice īn vigoare.

Art.2.Primarul municipiului Cāmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Māndrilă