ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 21

din 29 februarie 2012

 

pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 2501 din 10.02.2012;

- Raportul Direcţiei urbanism - Compartimentul planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2502 din 10.02.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2503 din 10.02.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 3 alin. (1) lit. (h) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 25 alin.(1) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea Consiliului local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 67 din 24 aprilie 2008 cu privire la aprobarea Planului urbanistic zonal “Zona centrală – Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava” şi Regulamentul local de urbanism aferent.

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. b) şi c), art. 45, art. 47 şi art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind amplasarea mijloacelor de publicitate în municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă