ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26

din 29 februarie 2012

 

cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent

pentru str. Viitorului nr. 16, Câmpulung Moldovenesc „Schimbare destinaţie imobil din anexă în spălătorie auto”

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;                                                                                   

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 2642 din 14.02.2011;

- Raportul Compartimentului planificare urbană şi autorizări din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 2643 din 14.02.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea doamnei Guguţă Mihaela şi a S.C. Guguţă Alexander S.R.L. Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 20630 din 09.12.2011;

- Prevederile art. 13, 25 alin. (1), art. 44, 47, 50 şi ale pct. 12^5 din Anexa 1 la Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c), art. 45 alin (2) lit. e), art. 47 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă Planul Urbanistic Zonal şi Regulamentul Local de Urbanism aferent pentru str. Viitorului nr. 16 - „Schimbare destinaţie imobil din anexă în spălătorie auto”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă