ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 31

din 29 februarie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc

a sumei de 15000 lei  Parohiei „Sfântul Nicolae” pentru finalizarea lucrărilor  de construire aferente unor clădiri sociale

  

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 februarie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung, înregistrată la nr. 2923/2012;

- Raportul serviciului venituri,cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 2924/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Solicitarea Parohiei „Sfântul Nicolae”  nr. 316/2012 ;

- Art. 3, alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

- Art. 4, alin. (2) , lit. a) şi b), art. 5, art. 14, alin. (1) din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002;

În temeiul art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. c) , art. 45 alin. (2), lit. a), art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Aprobă alocarea din bugetul local pe  anul 2012 a sumei de 15000  lei Parohiei „Sfântul Nicolae” pentru finalizarea lucrărilor de construire aferente unor clădiri sociale(casă mortuară şi anexe), din cadrul cap. 67.02 „Culturǎ, recreere şi religie” .

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă