ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 36

din 29 februarie 2012

 

privind atribuirea unui spaţiu în vederea depozitării şi utilizării arhivei  – documente primărie, în  imobilul  Şcolii generale nr. 1, Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc din strada Calea Transilvaniei nr. 106

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 februarie 2012

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 3031/2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 3032/2012;

- Raportul Serviciului Administraţie publică al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 3033/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Avizul Serviciului Judeţean Suceava al Arhivelor Naţionale nr. 115970/2011;

- Adresa nr.5264/19.09.2011 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava înregistrat la nr.15907/23.09.2011;

- Certificatul de urbanism nr.132/2011;

- Art.12 din Legea nr.16/1996 – Legea Arhivelor Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, şi Instrucţiunile privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217/23.05.1996;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. c), şi alin. (6) lit. a), pct. 16 şi 19, art. 45 şi art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

   

Art.1.-Se aprobă atribuirea unui spaţiu în vederea depozitării şi utilizării arhivei–documente primărie, în imobilul Şcolii generale nr. 1, Theodor Darie Câmpulung Moldovenesc din strada Calea Transilvaniei nr.106.     

Art. 2.-Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din cadrul  Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Ţăran Ion

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă