ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 46

din 29 martie 2012

 

privind   modificarea denumirii unităţii de învăţământ particular Grădiniţa „Sfânta Ana” din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2012,                                                                

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 5043/ 2012;

- Raportul Compartimentului resurse umane şi managementul calităţii, înregistrat la nr. 5044/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresele Grădiniţei „Sfânta Ana” , înregistrate la nr.1206 din 25.01.2012 şi 2173din 06.02.2012;

- Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava cu nr.5/2346 din 17.02.2012 înregistrată la nr.3362 din 23.02.2012;

- Prevederile art. 6 din Anexa 1 - Procedura de atribuire a denumirilor unităţilor de învăţământ din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6564/2011, modificată şi completată  prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr.3283/2012;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.1, art. 45 şi art. 47din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se  modifică  denumirea unităţii de învăţământ particular Grădiniţa „Sfânta Ana” Câmpulung Moldovenesc, din Grădiniţa „Sfânta Ana” în Grădiniţa cu Program Normal „Sfânta Ana” Câmpulung Moldovenesc.

 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Vargan Vasile

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă