ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 47

din 29 martie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc

a sumei de 15000 lei  Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezătorul” pentru finalizarea lucrărilor unui lăcaş de cult

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung, înregistrată la nr. 5254/2012;

- Raportul serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 5255/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Solicitarea Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezătorul”  nr. 1858/2012 ;

- Art. 3, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;

-Art.4 , alin.(2) , lit. a) şi b), art. 5, art. 14, alin.(1) din normele metodologice pentru aplicarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1470/2002;

În temeiul art. 36 , alin.(2) lit. d), alin.(4) lit. a), alin.(6) lit. c) , art. 45 alin.(2), lit. a), art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.-Aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2012 a sumei de 15000  lei Bisericii militare „Sfântul Ioan Botezătorul” pentru finalizarea lucrărilor unui lăcaş de cult, din cadrul cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie” .

 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Vargan Vasile

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă