ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

 MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 51

din 29 martie 2012

 

privind redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din  luna aprilie 2012, între unităţile de învăţământ din municipiu

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 martie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 6344 din 29.03.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 6345 din 29.03.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresa nr. 737 din 14.03.2012 a Şcolii cu clasele I-VIII , nr. 3 „Bogdan Vodă”;

- Adresa nr. 284/2012 a Grădiniţei cu program normal nr. 1 „Floare de colţ”;

- Adresa nr. 357/2012 a Grădiniţei cu program prelungit nr. 1” Căsuţa piticilor”;

- Art. 1 din Ordonanţa de urgenţă  nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011;

- Art. 5  alin.(4) lit. b) din Legea nr. 293/ 2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012;

- Art. 21, alin. (2) şi (4), art. 22, alin.(1) şi (2), art. 49, alin.(9) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.-Se aprobă  redistribuirea sumelor aferente cheltuielilor de personal din  luna aprilie 2012  între unităţile de învăţământ din municipiu conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, Şcoala cu clasele I-VIII nr.3 „Bogdan Vodă”, Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 „Căsuţa piticilor” şi  Grădiniţa cu program normal nr. 1 „Floare de colţ” va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Vargan Vasile

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă