ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.52

din 26 aprilie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiul Câmpulung Moldovenesc a 

unei sume  pentru tipărirea cărţii „Câmpulung Moldovenesc - ghid turistic ” autori : ing. Gheorghe Popa şi prof. dr. George Istrate

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinara din data de 26 aprilie 2012;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Gabriel Constantin Şerban înregistrata la nr. 6621/2012

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 6622/2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local;

- Cererea domnilor ing. Popa şi prof. dr. George Istrate nr. 387/2012,

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 alin.(2), lit a), art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1.–(1)Aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2012 a sumei de 1000 lei, din cadrul cap. 67.02 „Cultură, recreere şi religie”, pentru tipărirea cărţii  „Câmpulung Moldovenesc - ghid turistic ” autori : ing. Gheorghe Popa şi prof. dr. George Istrate.

(2) Justificarea şi decontarea sumei alocate se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2.–Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Velisar Radu Ştefan

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă