ROMÂNIA

JUDEŢUL   SUCEAVA

MUNICIPIUL   CÂMPULUNG   MOLDOVENESC

CONSILIUL  LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.53

din 26 aprilie 2012

 

cu privire la  acordarea scutirilor  la plata impozitului/taxei pe clădiri

 

 

 

             Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2012,

 Având în vedere :

            -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 6861./2012 ;

            -Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu înregistrat la nr.6862/2012 ;

-Raportul Compartimentului planificare urbană şi autorizări înregistrat la nr. 6863/2012 ;

-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului local ;

-Art. 286, alin.(8) şi (9) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, introduse potrivit art. I, pct. 89 din  Ordonanţa Guvernului. nr.30/2011;

            -Art.19 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului   nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

-Art.1  alin.(2), art.3, art. 5 alin.(3), art. 9  alin.(3) şi art. 27 din Legea   nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi locuinţei, al ministrului finanţelor publice şi al viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 163/540/23/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, completat prin Ordinul  nr. 2596/2867/299 din 11 octombrie 2011;

In temeiul art.36 alin.(4) lit. c) şi alin.(6) lit.a) pct.11 şi 16, art.45  alin.(2)  lit. c), art.47 şi art.49 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1)Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pe o perioadă de 7 ani, cu începere de la data de întâi ianuarie a anului  fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare, pentru proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie, prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Se aprobă procedura de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri pentru proprietarii care realizează lucrări de intervenţie în condiţiile prevăzute la alin.(1), conform anexei nr.1.

 

Art.2 (1)Se acordă scutire de la plata  impozitului pe clădiri/taxei pe clădiri pe o perioadă de  5 ani consecutivi , cu începere de la data de întâi ianuarie a anului fiscal următor în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor, pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de  creştere a calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor.

(2)Se aprobă procedura de acordare a scutirii la plata impozitului/taxei pe clădiri pentru proprietarii care execută lucrări în condiţiile  prevăzute la alin.(1), conform anexei nr. 2.

 

Art.3.Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.4.Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Direcţia urbanism-Compartimentul planificare urbană şi autorizări şi Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu ale Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Velisar Radu Ştefan

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă