ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.55

din 26 aprilie 2012

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru amenajarea şi semaforizarea intersecţiei străzii Calea Bucovinei (DN 17)

cu strada Dimitrie Cantemir din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 26.04.2012;                                         

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 6327 din 28.03.2012;

- Raportul Compartimentului monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 6328 din 28.03.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 6329 din 28.03.2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Certificatul de urbanism nr. 88/05.04.2012;

În temeiul art. 36  alin. (2) lit. „d”, alin (4) lit. „d” , alin. (6) lit. „a” pct. 14, art. 45,  art. 47, art. 49 şi art. 126 din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru amenajarea şi semaforizarea intersecţiei străzii Calea Bucovinei cu strada Dimitrie Cantemir, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Plata cheltuielilor pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 1 se  face din bugetul local, cap. 70.02.06, (iluminat public şi electrificări rurale), art. 71.01.30 (active nefinanciare – alte active fixe).

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Velisar Radu Ştefan

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă