ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.56

din 26 aprilie 2012

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei

„Extindere reţea distribuţie gaze naturale în vederea racordării blocurilor ANL situate în cartierul Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”

 

 

 Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 26.04.2012;                                                                 

 Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.7727 din 19.04.2012;

- Raportul Compartimentului investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr.7728 din 19.04.2012;

- Raportul Serviciului venituri şi cheltuieli din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 7729 din 19.04.2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 14, art. 45, art. 47 şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.1. Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Extindere reţea distribuţie gaze naturale în vederea racordării blocurilor ANL, situate în cartierul Buneşti din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava”, conform anexei nr. 1.

Art. 2. Aprobă Contractul cadru de cofinanţare pentru acordarea accesului la sistemul de distribuţie a gazelor naturale prin extinderea conductei de distribuţie, plata cofinanţării din bugetul local se va efectua din cap. 70.02.07 „Alimentare cu gaze naturale în localităţi, art. 71.01.30”, conform anexei nr. 2.

Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Compartimentul investiţii din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Velisar Radu Ştefan

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă