ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.57

din 26 aprilie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012  a 

sumei de 15800 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru cofinanţarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar

 

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.04.2012;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung , înregistrată la nr. 7833/20.04.2012 ;

- Raportul serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 7834/20.04.2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Solicitarea Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc nr. 7641/19.04.2012;

- Art. 190^5 alin (1) lit b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

- Art. 14, alin.(2) şi art. 15, alin (2) din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical;

În temeiul art. 36 alin (4) lit  a), alin (6) lit. a) pct.3, art. 45 alin (2), lit a), art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.-Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012  a  sumei de 15800 lei Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc pentru pentru cofinanţarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, după cum urmează:

                         -10540 lei pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare linie endoscopică”;

                         - 4210 lei pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare aparat multifuncţional pentru balneologie”;

                         - 1050 lei pentru cofinanţarea obiectivului de investiţii „Achiziţionare EKG portabil”.

Art.2.–Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc şi Spitalul municipal vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Velisar Radu Ştefan

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă