ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 67

din 10 mai 2012

 

cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 244 mp situat în strada D. Cantemir  nr. 28, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru

Sădean Ovidiu Emanoil şi Sădean Fevronia

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.05.2012;         

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr.7617 din 19.04.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 7618 din 19.04.2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea şi documentaţia depuse de Sădean Ovidiu Emanoil şi Sădean Fevronia înregistrate la nr. 6875 din 05.04.2012 ;

- Procesul verbal al Comisiei pentru vânzarea terenurilor, aferente blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor precum şi a terenurilor fără potenţial imobiliar, aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc  înregistrat la nr. 4231 din 11.03.201;

- Prevederile Legii  85/1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

- Dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45, art. 47 şi art. 123 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 244 mp situat în strada D. Cantemir nr. 28 proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Sădean Ovidiu Emanoil şi Sădean Fevronia.

 (2) Terenul care urmează a fi vândut se identifică prin

-cota de 40/100 din parc. topo. 4409 (73 mp) din CF. 31979 ( provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 13444) a comunei cadastrale Câmpulung;

-parc. 1868/25, nou formată, în suprafaţă de 171 mp, parte din parc. 1868/9, 1868/25 şi 1868/20 din CF 32015 (provenită din conversia de pe hârtie a CF. 5871) a comunei cadastrale Câmpulung.

Terenul este aferent apartamentului fam. Sădean şi parte din terenul aferent curţii.  

Art. 2. (1)  Preţul de vânzare al terenului este de 10.075 lei, la care se adaugă T.V.A., conform raportului de evaluare, aprobat prin anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se achită integral la semnarea  contractul de vânzare – cumpărare.

(2) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de  30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.3. (1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, să semneze, în numele Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare.

(2) Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiarul-cumpărător.

Art.4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Bilinschi Ilie

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă