ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 74

din 10 mai 2012

 

cu privire la aprobarea vânzării directe a terenului în suprafaţă de 250 mp situat

în str. Theodor Neculuţă  nr. 3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Latiş Andreea

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 10.05.2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 7629 din 19.04.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 7630 din 19.04.2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea şi documentaţia depuse de Latiş Andreea, înregistrată la nr. 6874 din 05.04.2012;

- Procesul verbal al Comisiei pentru vânzarea terenurilor, aferente blocurilor, spaţiilor comerciale, caselor precum şi a terenurilor fără potenţial imobiliar, aflate în proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 5060 din 14.03.2012 ;

- Prevederile Legii 85/1992, privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

-  Dispoziţiile art. 36 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. b) art. 45, art. 47 şi art. 123 alin. (1), (3) şi (4) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art.1. (1) Se aprobă vânzarea directă a terenului în suprafaţă de 250 mp situat în str. Theodor Neculuţă nr. 3, proprietatea privată a municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu respectarea dreptului de preempţiune pentru Latiş Andreea.

(2) Terenul care urmează a fi vândut se identifică prin parc. 1946 din CF 31725 Câmpulung şi parc. 2408/30 nou formată prin divizarea parc. 2408/3 din CF 480 Câmpulung şi este teren aferent construcţiilor proprietate Latiş Andreea.

Art. 2. (1) Preţul de vânzare al terenului este de 9.600 lei, la care se adaugă T.V.A., conform raportului de evaluare, aprobat prin anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) La data încheierii contractului de vânzare-cumpărare se achită un avans de 30% din preţul total, iar diferenţa se achită în rate lunare timp de 1 an de la semnarea contractului. 

 (3) Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3.  (1) Se împuterniceşte primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, să semneze, în numele Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, contractul de vânzare – cumpărare.

(2) Taxele notariale şi cele privind înscrierea terenului în Cartea Funciară se suportă de către beneficiarul-cumpărător.

Art.4. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Bilinschi Ilie

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă