ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 75

din 10 mai 2012

 

privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces  la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii şi aprobarea  regulamentului privind

 ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, administrarea, exploatarea şi închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe,

în municipiul Câmpulung Moldovenesc

                           

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 10.05.2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 8173 din 26.04.2012;

- Raportul Compartimentului asociaţii de proprietari, înregistrat la nr. 8174 din 26.04.2010;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art.15 alin. (1) şi alin.(4) din Anexa 1 la Hotărârea Guvernului nr.962/2001, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(6) lit. a) pct.17, art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1. Se aprobă lista solicitanţilor care au acces  la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.1.

Art.2. Se aprobă regulamentul privind ordinea şi modul de soluţionare a cererilor, administrarea, exploatarea şi închirierea locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei nr.2.

Art. 3. Contestaţiile cu privire la stabilirea accesului la locuinţe, se vor adresa Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, în termen de 7 zile de la afişarea listei solicitanţilor care nu au acces  la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Câmpulung Moldovenesc.

Art.4.  Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5.  Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

                                               

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Bilinschi Ilie

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă