ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 79

din 10 mai 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a 

unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar doamnei Rusu Corduneanu Cristina

 

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în şedinţa ordinara din data de 10.05.2012;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Gabriel Constantin Şerban înregistrată la nr. 9145/2012;

- Ancheta socială efectuată de Serviciul administraţie publică nr. 8961/09.05.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primǎriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 9146/2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea domnului Rusu Corduneanu Toader înregistrată la nr. 5983/26.03.2012;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a) şi alin.(6) lit a) pct.2 , art. 47 şi art.49 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

       Art.1.–(1)Aprobă alocarea din bugetul local pe anul 2012 a sumei de 10000 lei, din cadrul cap. 68.02 „Asigurări şi asistenţă socială”, doamnei Rusu Corduneanu Cristina pentru acoperirea parţială a cheltuielilor necesare realizării unei intervenţii chirurgicale de transplant de rinichi.

(2) Justificarea şi decontarea sumei alocate se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2.–Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu al Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Bilinschi Ilie

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă