R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind validarea mandatelor  consilierilor

 

Consiliul local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc

Judeţul Suceava

 

            Avānd īn vedere Procesul-verbal privind propunerile de validare/invalidare a consilierilor locali, prezentat de Comisia de validare;

            Īn baza prevederilor art.31, art. 31^1 şi art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.7 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

                                                H O T Ă R Ă Ş T E :

            Art. 1. Validează mandatele consilierilor aleşi la data de 10.06.2012 pentru Consiliul local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, după cum urmează:

1.       Berenţan Corneliu-Petru   

2.       CHIRODEA GAVRIL   

3.       ciosnar eugen   

4.       cīrmaci nicolai   

5.       creciunescu adrian   

6.       flutur cristina-nicoleta   

7.       GIOSAN MIRCEA

8.       GIOSAN NICOLAI

9.       macovei virgil

10.   NIGA GHEORGHE

11.   PAZIUC ALEXANDRU

12.   robciuc Silviu-Florin

13.   timiş eugen-liviu

14.   tīmpescul-piticar vasile

15.   ŢARAN IOAN

16.   varvaroi VASILE-lucian

17.   vranău nicolai

           Art. 2.  Cu drept de contestaţie īn 5 zile de la  adoptarea/comunicarea prezentei hotărāri, la instanţa de contencios administrativ.

           Art. 3.  Secretarul municipiului Cāmpulung Moldovenesc va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

 

 

Preşedinte de vārstă,                                                     Asistenţi ,

      Macovei Virgil                                                                      Robciuc Silviu-Florin

                                                                                                Tīmpescul-Piticar Vasile

 

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                            Secretarul municipiului

Nr. 81/22.06.2012                                                                      Toader Māndrilă