R O M Ā N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Ā R E

privind alegerea  preşedintelui de şedinţă

 

 Consiliul local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc

Judeţul Suceava

 

 

            Īn baza prevederilor art. 35 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 9 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

  

H O T Ă R Ă Ş T E :

  

            Art. 1. Alege prin vot deschis, ca preşedinte de şedinţă al şedinţei de constituire a Consiliului local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, pe domnul consilier CHIRODEA GAVRIL.

           Art. 2.  Secretarul municipiului Cāmpulung Moldovenesc va asigura comunicarea prezentei hotărāri.

 

 

 

Preşedinte de vārstă,                                                           Asistenţi ,

      Macovei Virgil                                                                  Robciuc Silviu-Florin

                                                                                             Tīmpescul-Piticar Vasile

 

 

                                                                                                Contrasemnează,

                                                                                            Secretarul municipiului

Nr. 83/22.06.2012                                                                      Toader Māndrilă