R O M Â N I A

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

H O T Ă R Â R E

privind alegerea viceprimarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc

Judeţul Suceava

 

 

            Având în vedere art.57 alin.(1) şi art.45 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.11-13 din Anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 673/2002,

  

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

            Art. 1. În urma stabilirii rezultatului votului secret, se declară ales viceprimar al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, domnul consilier ROBCIUC SILVIU-FLORIN.  

            Art. 2. Secretarul municipiului Câmpulung Moldovenesc va asigura comunicarea prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Chirodea Gavril

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă

 

Nr. 84/22.06.2012