ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

  

 

HOTARÂREA NR. 87

din 26 iulie 2012

 

privind validarea unui mandat de consilier local

 

  

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 iulie 2012;

Având în vedere:

- Raportul Comisiei de validare;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 86/2012 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Ciosnar Eugen;

- Adresa nr. 143/2012 a Partidului Democrat Liberal – Organizația județeană Suceava;

- Prevederile art. 96 alin. (9) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 și art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art. 1. – Se validează mandatul de consilier local al domnului Burduhos Victor înscris în lista electorală a Partidului Democrat Liberal, Organizația județeană Suceava, în alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art. 2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată în termen de 5 zile de la adoptare la instanța de contencios administrativ.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Berențan Corneliu-Petru

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă