R O M Â N I A

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 88

din 26 iulie 2012

 

pentru modificarea articolului 1 alineatul (2) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

nr. 17/2011 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 iulie 2012;

Având în vedere:

Expunerea de motive a primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 12106 din 04.07.2012;

Raportul Compartimentului resurse umane și managementul calității, înregistrat la nr. 12107 din 04.07.2012;

-Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Prevederile art. 28 și art. 29 din Legea poliției locale nr. 155/2010;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „a”, alin (6) lit. „a” pct. 7, art. 45 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.I.-Articolul 1 alineatul (1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 17/2011 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1.-(1) Se înființează Comisia locală de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc, organism cu rol consultativ, în următoarea componență:

Negură Mihăiță

- Primarul municipiului

Mîndrilă Toader

- Secretarul municipiului

Reabschi Vasile

- Comisar, șef al Poliției municipiului

Balan Ioan Cristian

- șef Serviciu poliția locală

Vranău Nicolai

- consilier local

Burduhos Victor

- consilier local

Creciunescu Adrian

- consilier local

 

Art.II.-Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 17/2011 privind înființarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Câmpulung Moldovenesc rămân aplicabile.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Berențan Corneliu Petru

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă