ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 90

din 26 iulie 2012

 

pentru modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din 26 iulie 2012;                                                                        

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr.12185 din 05 iulie 2012;

- Raportul Compartimentului asociații de proprietari, înregistrat la nr.12186 din 05iulie 2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 52 alin.(1) și art. 54 alin.(1) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, cu modificările ulterioare;

- Prevederile art. 22 alin.(2), art. 57 și art. 58 din Anexa 1 - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1588/2007;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 16,  art. 45, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ã R Ã Ș T E

 

Art.I. Articolul 3 din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari,  se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.3. -  Se numește comisia de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari, în următoarea componență:

- Robciuc Silviu-Florin, viceprimar – președinte;

- Flutur Cristina, consilier local – membru

- Iordan Liliana, consilier Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu – membru;                                    

- Cîrstiuc Nicolai, referent de specialitate Compartimentul asociații de proprietari – membru;

- Juverdeanu Roxana, referent Compartimentul asociații de proprietari  - secretar.”

Art.II.- Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 26/2011 privind aprobarea metodologiei de atestare a persoanelor fizice care doresc să obțină calitatea de administrator de imobile și de autorizare a persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare a asociațiilor de proprietari, rămân aplicabile.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Berențan Corneliu Petru

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă