ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 92

din 26 iulie 2012

 

cu privire la acordarea cantității de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, d-lui Gherman Mihai,

pentru reparații la acoperișul imobilului situat în str. Mihail Sadoveanu, nr. 11 - proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2012;                                                                                 

                  Având în vedere:

      - Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 12671 din 12.07.2012;

      - Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc  înregistrat la nr. 12672/12.07.2012;

      - Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

      - Nota de constatare întocmită de Compartimentul asociații de proprietari și  Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu, înregistrată la nr. 12086 / 03.07.2012;

      - Cererea d-lui Gherman Mihai, înregistrată la nr. 12079/03.07.2012;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit a) pct. 2 și 17, art. 45 și art. 49 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

Art.1. Se aprobă cantitatea de 10 metri cubi material lemnos, cu titlu gratuit, d-lui Gherman Mihai, pentru reparații la acoperișul imobilului situat în str. Mihail Sadoveanu, nr. 11 - proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc;

Art.2. Exploatarea materialului lemnos se face din pădurea proprietatea municipiului Câmpulung Moldovenesc conform normelor silvice în vigoare, respectiv „fasonat la cioată”.

Art.3. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Berențan Corneliu Petru

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă