ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 94

din 26 iulie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc a 

unei sume  pentru acordarea unui ajutor financiar familiei Macovei Nicolae și Dorina Cornelia pentru minora Macovei Delia

 

 

            Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în ședința ordinară din data de 26.07.2012;

            Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Negură Mihăiță  înregistrată la nr.13342/2012;

- Ancheta socială efectuată de Serviciul administrație publică nr. 11270/19.07.2012;

- Raportul Serviciului venituri , cheltuieli și patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 13343/2012;

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea d-lui Macovei Nicolae și a d-nei Macovei Dorina Cornelia înregistrată la nr. 11270/20.06.2012;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a) și alin.(6) lit a) pct.2 , art. 47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

       Art.1.–(1)Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 25000 lei, din cadrul cap. 68.02 „Asigurări și asistență socială”, familiei Macovei Nicolae și Dorina Cornelia pentru minora Macovei Delia , în scopul acoperirii parțiale a cheltuielilor necesare realizării unei intervenții chirurgicale .

(2) Justificarea și decontarea sumei alocate se realizează numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2.–Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Berențan Corneliu Petru

 

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă