ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀREA NR. 97

din 30 august 2012

 

privind aprobarea īnchirierii de către  Municipiul Cāmpulung Moldovenesc a unor bunuri imobile (clădiri şi teren) situate īn Calea Transilvaniei nr. 16 din Cāmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īntrunit īn şedinţa ordinară din 30 august 2012;                                                  

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrată la nr. 14031/07.08.2012;               

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrat la nr. 14032/07.08.2012; 

- Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Procesul-verbal de negociere, īnregistrat la nr. 12652/12.07.2012.

Īn temeiul art. 36  alin (2) lit. a) şi d), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 1 şi 5, art. 45 şi  art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E

 

Art.1. (1) Se aprobă īnchirierea de către Municipiul Cāmpulung Moldovenesc a unor bunuri imobile (clădiri şi teren) situate īn Calea Transilvaniei nr. 16 din Cāmpulung Moldovenesc.

(2) Bunurile imobile care urmează a fi īnchiriate sunt identificate cu parcelele topo nr. nr. 745/1 casă şi anexe de 542 mp, nr. 745/2 clădire de 77 mp, nr. 1940/1 grădină de 475 mp, nr. 1940/2 grădină de 102 mp, nr. 745/3 casă şi curte de 219 mp şi nr. 746/3 curte de 60 mp, īnscrise īn cartea funciară  nr. 4870 Cāmpulung.

Art.2. (1) Contractul de īnchiriere se īncheie de la data īncetării contractului nr. 23408/2007 pānă la data de  31 august 2013.

(2) Preţul īnchirierii este de 7.000 lei/lună.

(3) Īn contractul de īnchiriere se va īnsera o clauză care să prevadă posibilitatea chiriaşului de a solicita oricānd rezilierea contractului, īn funcţie de necesităţile sale.

                   Art.3. Primarul municipiului Cāmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Burduhos Victor

 

 

 

Contrasemnează:

p. SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

ŞEF SERVICIU,

Erhan Rodica