ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTÃRÂREA NR. 107

din 27 septembrie 2012

 

cu privire la desemnarea reprezentanților Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în

consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15851/07.09. 2012;

- Raportul Serviciului administrație publică, înregistrat la nr. 15852/07.09.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 96 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările ulterioare;

- Prevederile art. 1 din Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 3573/2011 privind aprobarea unor măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. „a” pct.1, art. 45, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se desemnează  reprezentanții Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în consiliile de administrație ale unităților de învățământ din municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Pe data adoptării prezentei hotărâri se abrogă Hotărârile Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 101/2008, nr. 129/2009 și nr. 28/2012.

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă

 

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

ANEXĂ

la Hotărârea Consiliului Local

nr. 107/2012

 

 

SITUAȚIA NOMINALĂ

 

cu reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

în consiliile de administrație ale unităților de învățământ

din municipiul Câmpulung Moldovenesc

 

 

    1.              

Colegiul Național” Dragoș Vodă”

GIOSAN MIRCEA

    2.              

Colegiul Silvic “Bucovina”

ȚARAN IOAN

    3.              

Liceul Tehnologic nr.1

MACOVEI VIRGIL

    4.              

Școala gimnazială nr. 3 “Bogdan Vodă”

VARVAROI VASILE LUCIAN

    5.              

Școala gimnazială nr. 4 ” Teodor V. Stefanelli”

BERENȚAN CORNEL PETRU

    6.              

Școala gimnazială Nr. 2 “George Voevidca”

CRECIUNESCU ADRIAN

    7.             

Grădinița cu program normal nr. 1 “ Floare de colț”

CÎRMACI NICOLAI

    8.              

Grădinița cu program prelungit  nr. 1 “Căsuța Piticilor”

FLUTUR CRISTINA

    9.              

Grădinița cu program normal „Sfânta Ana”

PAZIUC ALEXANDRU

10.                

Școala Postliceală Sanitar㠄Ștefan cel Mare și Sfânt – Bucovina”

NIGA GHEORGHE

11.                

Clubul Copiilor și elevilor

TIMIȘ LIVIU EUGEN