ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 110

din 27 septembrie 2012

 

cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului Local

al municipiului Câmpulung Moldovenesc în

Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2012,                                                                

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 15905/07.09.2012;

- Raportul Serviciului administrație publică al Primăriei, înregistrat la nr. 15906/07.09.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 185 alin. (1) și (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și art. 1 alin. (1) lit. „b” din Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenței și a atribuțiilor Consiliului etic ce funcționează în cadrul spitalelor publice;

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. „a” pct. 3, art. 45, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se desemnează ca reprezentant al Consiliului local al municipiului Câmpulung Moldovenesc în Consiliul etic al Spitalului de Psihiatrie Câmpulung Moldovenesc, VRANĂU NICOLAI.

 

Art.2.-Pe data adoptării prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, nr. 102/2008.

 

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă