ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 111

din 27 septembrie 2012

 

pentru aprobarea Regulamentului privind măsurile

de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor

în municipiul Câmpulung Moldovenesc

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de  27 septembrie 2012,

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 16312/2012;

- Raportul Direcției urbanism - Compartiment planificare urbană și autorizări înregistrat la nr. 16313/2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu înregistrat la nr. 16314/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 1 alin (2), art. 5 alin (3), art. 27 și art. 28 alin (1) din Legea nr. 153/2011, privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

- Hotărâre Guvernului nr. 945/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor;

În temeiul art. 36 alin. (5) lit. c), art. 45, art. 47 și art. 49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se aprobă Regulamentul privind măsurile de creștere a calității arhitectural – ambientale a clădirilor în municipiul Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin aparatul de specialitate din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă