ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 114

din 27 septembrie 2012

 

cu privire la alocarea din bugetul local al  municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a  sumei de 5.000 lei  pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Dranca Nicolae pentru acoperirea daunelor produse

de incendiul care a avut loc în data de 16 iulie 2012

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc domnul Negură Mihăiță  înregistrată la nr. 16330/2012

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrat la nr. 16331/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Cererea d-lui  Dranca Nicolae înregistrată la nr. 13470/2012;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a) și alin.(6) lit a) pct.2 , art. 47 și art.49 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-(1) Aprobă alocarea din bugetul local al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012 a sumei de 5000 lei pentru acordarea unui ajutor financiar domnului Dranca Nicolae pentru acoperirea daunelor produse de incendiul care a avut loc în data de 16 iulie 2012.

(2) Finanțarea se asigură din cadrul capitolului 68.02 „Asigurări și asistență socială”, iar justificarea și decontarea sumei alocate se realizează  pe bază de acte doveditoare, conform legii.

 

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu al Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă