ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 119

din 27 septembrie 2012

 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava

în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava și împuternicirea acestuia

să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea

Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința  ordinară din 27 septembrie 2012
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată  la nr. 17161 din 26.09.2012;
- Raportul Poliției locale – Compartiment mediu, înregistrat la nr. 17161 din 26.09.2012;
- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
- Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice;
- Legea nr. 51/2006 serviciilor comunitare de utilități publice;
- Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava;                  

În temeiul prevederilor art. 11, art. 36 alin.(6) lit. a) pct. 14 și alin. (7) lit. c) și al art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,  republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.-Se revocă domnul Șerban Gabriel Constantin din calitatea de reprezentant al Consiliului Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava.

 

Art.2.-Se desemnează domnul Negură Mihăiță, Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc să reprezinte Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava și se împuternicește să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea Actelor adiționale de modificare și completare  a Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul Suceava.

 

Art.3.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava,prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă