ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 121

din 27 septembrie 2012

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 45 din 29 martie 2012 cu privire la organizarea rețelei școlare și

aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul școlar 2012-2013

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 27 septembrie 2012,                 

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 17329/ 2012;

- Raportul Compartimentului resurse umane și managementul calității, înregistrat la nr. 17330/2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresele Inspectoratului Școlar Județean Suceava nr. 9889 din 16.08.2012 și nr. 12437 din 26.09.2012;

- Prevederile art. 61 alin. (2) din Legea educației naționale nr.1/2011;

- Prevederile art. 6 din Anexa 1 - Procedura de atribuire a denumirilor unităților de învățământ din sistemul național de învățământ preuniversitar aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6564/2011, modificată și completată  prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3283/2012;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (6) lit. a) pct.1, art. 45 și art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ARTICOL UNIC - Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 45/2012 cu privire la  organizarea rețelei școlare și aprobarea atribuirii de noi denumiri unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Câmpulung Moldovenesc, pentru anul școlar 2012-2013 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Creciunescu Adrian

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă