ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 122

din 25 octombrie 2012

 

privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 octombrie 2012;                                                                 

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 18464 din 15.10.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 18465 din 15.10.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 4 şi art. 6 alin (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c” ,art. 45, art. 47 şi art. 121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1. Se aprobă înscrierea unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu şi Compartimentul juridic din cadrul Primăriei, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Flutur Cristina Nicoleta

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă