ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀREA NR. 131

din 29 noiembrie 2012

            

cu  privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Adunarea Generală a Acţionarilor la  S. C. ACET S.A. Suceava

 

 

Consiliul Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īntrunit īn şedinţa ordinară din 29 noiembrie 2012;

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrată la nr. 20022 din 08.11.2012;

- Raportul Compartimentului Monitorizare servicii publice din cadrul Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrat la nr. 20023 din 08.11.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresa S.C. ACET S.A. Suceava, īnregistrată la nr. 19869 din 07.11.2012.

Īn temeiul art. 36 alin (3) lit. c), art. 45, art. 47 şi art. 49 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se desemnează ca reprezentant al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ACET S.A. Suceava, domnul consilier municipal Ţăran Ion.

Art.2.-Pe data adoptării prezentei hotărāri se abrogă Hotărārea Consiliului Local al municipiului Cāmpulung Moldovenesc nr. 106 din 28 august 2008 cu privire la desemnarea unui reprezentant al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. ACET S.A. Suceava.

Art.3.-Primarul Municipiului Cāmpulung Moldovenesc va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Virgil Macovei

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Māndrilă