ROMĀNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CĀMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRĀREA NR. 136

din 29 noiembrie 2012

 

privind aprobarea īnregistrării Primăriei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Sistemul naţional electronic de plată online

a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, precum şi stabilirea modului īn care este suportat comisionul bancar

 

 

Consiliul Local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īntrunit īn şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2012,

Avānd īn vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Cāmpulung Moldovenesc, īnregistrată la nr. 20211 din 13.11.2012;

- Raportul Compartimentului informatică din cadrul Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc īnregistrat la nr. 20212 din 13.11.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Cāmpulung Moldovenesc īnregistrat la nr. 20213 din 13.11.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 3 şi art. 10 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr.1235/06.12.2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar;        

- Capitolul I, pct. 1.4 lit. d) şi capitolul II, pct. 2.2.3 lit. b) din anexa 1 la Ordinul comun nr. 168/14/95/19.01.2011 al Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Ministerului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar;

Īn temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 19, art. 45 şi art. 47,  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

                                   

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art.1.-Se aprobă īnregistrarea Primăriei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar.

Art.2.-Comisionul bancar, īn cazul plăţilor online a taxelor şi impozitelor locale, a amenzilor şi a altor creanţe bugetare efectuate cu cardul bancar, de către contribuabilii persoane fizice şi persoane fizice autorizate, perceput de instituţia de credit acceptatoare, se suportă integral de la bugetul local al Municipiului Cāmpulung Moldovenesc.

Art.3.-Prezenta hotărāre constituie parte integrantă din documentaţia necesară īnregistrării Primăriei Municipiului Cāmpulung Moldovenesc īn Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizānd cardul bancar, al cărui operator desemnat, de către Ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, este Centrul Naţional de Management pentru Societatea Informaţională.

Art.4.-Primarul municipiului Cāmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu şi Compartimentul Informatică din cadrul Primăriei, va aduce la īndeplinire prevederile prezentei hotărāri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Virgil Macovei

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Māndrilă