ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 137

din 29 noiembrie 2012

 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 29 din 24 martie 2005

cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a unor spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 noiembrie 2012,                                                                

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc înregistrată la nr. 20223 din 13.11.2012;

- Raportul Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc,  înregistrat la nr. 20224 din 13.11.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Adresele nr. 2803/2011, 1176/2011 şi 5666/2011 ale Spitalului Municipal Câmpulung Moldovenesc;

- Prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aşa cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 99/2004;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c”, alin. (5) lit. „b”, alin. (6) lit. „a” pct. 3, art. 45, art. 47, art. 49 şi art. 123 alin (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 Articol unic.-Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc nr. 29 din 24 martie 2005 cu privire la transmiterea în administrare şi în mod gratuit a unor spaţii în care îşi desfăşoară activitatea Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Virgil Macovei

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă