ROMÂNIA

JUDEŢUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 146

din 29 noiembrie 2012

 

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în şedinţa ordinară din 29 noiembrie 2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21221 din 29.11.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli şi patrimoniu, înregistrat la nr. 21222 din 29.11.2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Art. 49 alin. (4) şi alin. (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (4) lit. „a”, art. 45 şi art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 – 3 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.-Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli şi patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Virgil Macovei

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă