ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 147

din 10 decembrie 2012

 

privind aprobarea rectificării bugetului general al municipiului Câmpulung Moldovenesc pe anul 2012

 

 

Consiliul Local al municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința extraordinară din 10 decembrie  2012;

Având în vedere:

- Expunerea de motive a Primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrată la nr. 21749 din  07.12.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu, înregistrat la nr. 21750 din 07.12.2012;

- Adresa Direcției Generale a Finanțelor Publice a Județului Suceava nr. 62969/04.12.2012;

- Adresa Colegiului silvic „Bucovina” nr. 4502/5.12.2012;

- Adresa Colegiului Național „ Dragoș Vod㔠nr. 3211/05.12.2012;

- Adresa Liceului tehnologic nr.1  - nr. 3739/05.12.2012;

- Adresele Școlii gimnaziale  ”George Voevidca”  nr. 1735/05.12.2012 și nr.1736/5.12.2012;

- Adresa Școlii gimnaziale  ”Bogdan Vod㔠 nr. 3523/5.12.2012;

- Adresa Școlii gimnaziale  ”Teodor Ștefanelli”  nr. 2333/5.12.2012;

- Adresa Grădiniței cu program prelungit   „Căsuța piticilor” nr. 869/5.12.2012;

- Adresele Grădiniței cu program normal „Floare de colț” înregistrate la nr. 21563/5.12.2012;  

- Art. 49  alin (4) și (7) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(4) lit. a), art. 45 și art. 47 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului general al municipiului Câmpulung  Moldovenesc pe anul 2012,  conform anexelor nr. 1-2 care fac  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei Câmpulung Moldovenesc, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

 

Nicolae Giosan

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă