ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 153

din 20 decembrie 2012

privind aprobarea înscrierii unor bunuri imobile în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc

 

 

Consiliul Local al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, întrunit în ședința ordinară din data de 20 decembrie 2012;                                                                       

Având în vedere:

- Expunerea de motive a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistratã la nr. 22094/14.12.2012;

- Raportul Serviciului venituri, cheltuieli și patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc, înregistrat la nr. 22095/14.12. 2012;

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

- Prevederile art. 4 și art. 6 alin. (1) din Legea nr. 213 /1998 privind  bunurile proprietatea publică, cu modificările ulterioare;

- Dispozițiile art. 1  din Legea nr. 11/1995 privind declararea ca municipii a unor orașe;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c”, art. 45, art. 47 și art. 121 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1.Se aprobă înscrierea imobilelor  în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Municipiului Câmpulung Moldovenesc, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Primarul Municipiului Câmpulung Moldovenesc, prin Serviciul venituri, cheltuieli și patrimoniu va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

 

Niga Gheorghe

 

Contrasemnează:

SECRETARUL MUNICIPIULUI,

 

Toader Mândrilă